Borgerforeningen lavede et overskud på kr. 3.122,- ved årets ringridningen. Dette beløb er deponeret til 1. etape af flagalleen. Der søges efter muligheder for at skaffe andre tilskud eller sponsorater. Budget er på 15.000 kr.

Vi takker for støtten og opbakningen til Øster Løgum ringridning 2012

 

 

 

 

 

Politiassistent Mogens Lind fra Aabenraa politi: 
Kommer og holder et oplæg omkring hvordan man sikre sit hus og egendele bedst muligt og hvordan byen sammen kan nedbringe antallet 
af indbrud 
Introduktion til NABOOR.DK :
Et interaktivt medie til nabohjælp.

Borgerforeningen er vært ved kaffe og kage:
Rundbordsdrøftelse ”Hvad kan/vil vi gøre?”
 

Opsamling på drøftelserne: 
Er der emner der skal arbejdes videre med?


På gensyn
Borgerforeningen

TVSyd var og sende direkte fra mødet se 
klippet her.

Referat fra mødet den 24. februar 2011 på Kroen i Øster-Løgum
Borgerforeningen havde indkaldt til ”Stop Tyven”. Et arrangement sat op for at komme de mange indbrud i byen til livs.
Vi havde en fantastisk mediedækning. Som optakt til mødet, havde vi inviteret JV til byen, som medførte dobbelt forsidedækning, hvor vores formand udtalte sig om de mange indbrud vi har været plaget af, og hvor han stillede sig kritisk i forhold til Politiets indsats. Dette medførte at indslag på P4 og at TV-Syd stillede op, med en live-optagelse fra selve mødet plus et interview med Steffen på kroen, som selv har haft indbrud.

Til arrangementet havde vi fået besøg af politiassistent Mogens Lind, teknisk taktisk sikkerhedsrepræsentant, og han gennemgik Det Kriminalpræventiv Råds brochure omkring forebyggelse af indbrud. Der stod en del om sikring af ens hjem, og hvad man kunne gøre. Mogens Lind pointerede dog flere gange, at ville en tyv ind, så kom de det også.
Mogens Lind ville gerne det spøgelse til livs der hedder ”utryghed”. Dette forsøgte han ved at gennemgå statistikken for indbrud i Øster Løgum, i forhold til Tinglev og Aabenraa. Han mente ikke vi var mere plaget end andre byer, men Thomas Ørum modsagde ham med, at godt nok havde vi ikke haft en lige så stor mængde af indbrud, men set i forhold til indbyggertal ligger vi meget højt. Desuden fortalte han, at for det meste var det narkomaner der var ude efter kontanter eller let omsættelige vare. Gode råd mod dette var, ikke at have en høj hæk omkring sit hus, men gøre det syenligt for omgivelserne og ikke at have værdigenstande liggende fremme til frit skue. Desuden var det en god idé, at sikre sig sit udhus og få låst græsslåmaskiner, ATV´er o.lign fast. Tyvene kommer som oftest i dagtimerne hvor folk er på arbejde, men kommer de når man er hjemme, er det en god idé at lave en masse larm, da indbrudstyve ikke kan lide dette.
Mogens Lind lagde megen vægt på, at vi i Øster Løgum, er milevidt i forhold til bekæmpelse af indbrud. Alene det, at vi har indkaldt til et borgermøde, og er OBS på at vi har et problem er et godt skridt på vejen.
Mogens Lind rejste også spørgsmålet fra JV, om politiet nu er deres opgave voksen. Nej, svarede han! Men efter den nye politireform, er der ikke mandskab til småopgaver. Dvs. at ved indbrud i skurer, kælder og egentlig generelt, bliver indbrud kun betragtet som akut, hvis gerningsmanden stadig er til stede! De har dog nogle retningslinjer de skal følge. Der bliver bl.a. udfyldt en fyldestgørende rapport ved ethvert indbrud. Dette for senere at kunne ”opfriske” gerningsmandens hukommelse. Fingeraftryk er nærmest ikke eksisterende mere, men blod fra smadrede vinduer er de meget interesserede i. De forurettede ved et indbrud, skal ha udleveret en kuvert med div. materialer i.
Der blev spurgt fra en borger, hvordan man skulle forholde sig hvis man havde hund. Mogens Lind spurgte først om den var lovlig, hvilket den er. Mogens Lind pointerede, at man aldrig må give den kommando til at angribe, men hvis hunden selv finder ud af det, er det så at sige ”OK”.
Han sluttede af med at fortælle, at hvis der var nogle der var interesserede i, at få en gennemgang af deres hus´ sikkerhed, kunne dette sagtens arrangeres, det var bare et spørgsmål om at ringe.

Vi havde også fået besøg af David fra Naboor. Naboor er en webportal der fungere lidt som Facebook. Man kan melde sig ind i et lukket netværk sammen med sine naboer, og sender man en besked til systemet, ryger den videre ud til hele ens netværk. David gennemgik deres hjemmeside, hvor man kunne se de forskellige muligheder der ligger i det. Det er gratis at bruge, og selvom de videreudvikler hele tiden, forbliver de tjenester der er tilgængelige her nu gratis.
De personer der ikke har adgang til internettet, kunne man evt. hjælpe ved at sætte dem med ind i netværket, og så opdatere for dem.
Han forslog, at der skulle være en tovholder på projektet, og få det organiseret ordentligt fra starten, med skrævende regler.

– Referat slut
 

Borgerforeningen opfordrer til at der dannes en “tryghedgruppe”, hvis formål er at fremadrettet at fastholde fokus på sikring, tryghed og nedbringelse af kriminalitet i Øster løgum.
 
Punkter der kunne arbejdes videre med:
 
Sommermøde: Mødes omkring et hus, hvor evt. politi eller tidligere indbrudstyv gennemgår typiske fejl.
Hverdagspatrulje: Efterlønner, pensionister, Hundelufter dagplejere …… “uddannes” til at se mistænkelige ting
“uddannelse” af superbruger af NABOOR.dk så ALLE interesserede kan komme med.
….. og meget andet… også det vi manglede til “stop tyven”-aften
 
Borgerforeningen er IKKE tryghedsgruppen, men er bistår med al den hjælp der nødvendigt. Gruppen er ikke nedsat, så interesserede kan melde sig til undertegnet, som vil indkalde til et opstartsmøde.
 
Med venlig hilsen
Thomas Bjerg Ørom